Aiyewo,

"Osei Kwame Despite" Da Xiiq

Osei Kwame Despite da hadiyada da fahamsan.

Wuu nin ahowaa. Wadan kiisa Gaana ahowaa.
Wadne kiisa da af da Akaan - dad ku nool Gaana ahowtaa.

Xiiq

Osei Kwame Despite wuu "Peace FM" sameeay.

<< Hore | Xigta >>